Actievoorwaarden Rijles actie: Kies je kado

Algemeen
Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de deelnemers (hierna: “Deelnemer”) aan de actie ‘Rijlesactie: Kies je kado’ (hierna: “de Actie”) die Curious Inc [Spoorstraat 114, 7551 CA Hengelo] (hierna te noemen: “Organisator” of “Curious Inc”) organiseert.

Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

Curious Inc behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.

Deelname geschiedt door aanmelding op de volgende website http://www.dation.nl/gratis-proefles-bij-nxxt-nederland/.

Looptijd actie
De Actie loopt van 1 maart 2019 tot 17 mei 2019, zolang de voorraad strekt.

Mijn rijles wordt pas na 17 mei actief. Mag ik dan wel mee doen?
Ja, ook dan mag je gewoon meedoen aan de actie.

Deelnemers
Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige persoon, die ouder is dan 18 jaar.

Curious Inc heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Curious Inc heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Curious Inc kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer, alsmede voor eventueel verloren gegane inzendingen, en storingen in het netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

Persoonsgegevens en Privacy
Door deel te nemen aan de Actie(s) geeft de deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de Actie(s) verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand. Voorts geeft de deelnemer aan Curious Inc toestemming om alle gegevens te verzamelen die Curious Inc noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie ‘Rijlesactie: Kies je kado’.

De verzamelde niet-elektronische gegevens worden eventueel gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van de producten en diensten van Curious Inc alsmede van haar partners en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan de deelnemer dit laten weten aan Curious Inc, Spoorstyraat 114, 7551 CA Hengelo onder vermelding van ‘bezwaar direct marketing’. In geval van toezending van informatie door Curious Inc met gebruikmaking van de elektronische gegevens van deelnemer zal dit slechts geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Curious Inc waarbij de deelnemer de mogelijkheid zal worden geboden om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze te verzetten tegen verdere toezending. Elektronische toezending van informatie over diensten van derden kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer (opt-in). Deze uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven bij het akkoord gaan op de actievoorwaarden. Dit wordt duidelijk op de landingspagina https://www.dation.nl/gratis-proefles-bij-brookhuisenschede/ vermeld, voordat men akkoord gaat met de actievoorwaarden.

Daarnaast heeft iedere deelnemer het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren mits dit eveneens per brief aan Sanoma wordt verzocht.
De deelnemer erkent door deelname aan de Acties op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met dit privacybeleid.

Wijzigen Actievoorwaarden en technische voorzieningen
Curious Inc kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Curious Inc garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Curious Inc aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Curious Inc georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Curious Inc kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Curious Inc, Spoorstraat 114, 7551 CA Hengelo onder vermelding van ‘klacht Rijlesactie’, dan wel een e-mail naar rijlesactie@curiousinc.nl met als onderwerpregel ‘klacht Rijlesactie”

Aansprakelijkheid
Curious Inc is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Curious Inc niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Curious Inc in het leven roepen. Curious Inc is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Curious Inc is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Kandidaten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor evt. door de kandidaat veroorzaakte schade gedurende het gebruik van de prijs.

Toepasselijk recht
Op deze Actievoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.